SLOVENIJA: Objava prenosov sredstev

Objava prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam je sestavni del pobude za preglednost, ki sta jo razvila Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (v nadaljevanju: EFPIA) in Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ.

Podjetje Servier upošteva in v celoti podpira cilje, ki jih spodbuja zgoraj omenjena samoregulativna pobuda.

Da bi farmacevtska podjetja pospešila znanstvena spoznanja in izboljšala oskrbo bolnikov, morajo vzajemno delovati z zdravstveno skupnostjo. Takšno vzajemno delovanje, kot je npr. začetek ali spremljanje kliničnega preskušanja, od zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij zahteva pomembno stalno vključitev v smislu dela in časa. Izid te objave bo pripomogel k boljšemu razumevanju našega medsebojnega delovanja.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ predlaga dodatne informacije glede objave načel, ki jih farmacevtska podjetja upoštevajo na lokalni ravni.

Objava Servierevih prenosov sredstev za SLOVENIJO je na voljo tukaj:

Objava je bila pripravljena v skladu s slovenskim metodološkim navodilom in zahtevami kodeksa Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ. Medsebojno delovanje, ki je omenjeno v tem dokumentu, vključuje vse prenose sredstev, ki so jih vsako leto v obdobju od 1. januarja do 31. decembra izvedla vsa podjetja skupine Servier na lokalni ravni oz. v tujih državah.

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z informacijami iz tega odstavka nas lahko kontaktirate in najdete več informacij o objavah, ki jih je pripravila skupina Servier v drugih državah.

V skladu s kodeksom sodelovanja z združenji bolnikov objavljamo seznam združenj bolnikov, katerim je Servier zagotovil finančno pomoč:

 

SLOVENIA: Disclosure of Transfers of Values

The disclosure of transfers of values to Healthcare Professionals (HCP) and Healthcare Organisation (HCO) is part of the transparency initiative developed by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations and the Forum of International research & development pharmaceutical companies, EIG.

Servier adheres and fully supports the objectives promoted through this self-regulatory initiative.

Pharmaceutical companies have to interact with the medical community in order to advance scientific knowledge and improve patient care. These interactions regularly imply important work/time/involvement from HCP and HCO, like for example the setting and follow up of clinical trials. The outcome of this publication will contribute to provide a better insight on our interactions.

The Forum of International research & development pharmaceutical companies, EIG proposes additional information on the publication principles followed by pharmaceutical companies locally.

For SLOVENIA, the publication of Servier’s transfers of values is available here:

This publication has been prepared in accordance with the Slovene methodological note and the requirements of the Forum of International research & development pharmaceutical companies, EIG Code. The interactions listed in this document include all transfers of values made from st January to 31st December by all companies of the Servier Group, locally or from foreign countries.

You can contact us for any question in the information provided in this section and also find more information on the publication made by Servier in other countries.

In accordance with Patient Organization Code we disclose list of Patient Organizations to which Servier provided financial support: